فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
تصویر عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز شرح مشارکت دهیاری
توسعه کشاورزی
احداث دامداری
احداث و تجهیز مجموعه ورزشی
ایجاد پارک کودک
گسترش آبیاری تحت فشار جهت افزایش راندمان تولید محصولات و بهره وری بهینه از آب
حمایت مالی و ترغیب سکنه به ایجاد و احداث مرغداری ها و پرورش طیور
لایروبی و بازسازی قنات و کاناله های موجود در زمین های کشاورزی روستا
حفر کانال های مناسب انتقال آب به زمین های کشاورزی
احداث کتابخانه عمومی
فهرست