وجه تسمیه نام روستا

در مورد وجه تسمیه روستای خوانسارک تنها می توان با ستناد به مدارک معتبر به وجود چشمه سارهای زیاد در روستا و انتخاب نام روستا بر این منبا اشاره نمود.

فهرست