کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

با توجه به بررسی سطح کاربری در طرح هادی روستاهای خوانسارک و پلارت این مقادیر به صورت مجموع دو روستا برآرد شده است.

کاربری مسکونی

این کاربری بیشترین سطح را در روستا دارا می باشد لذا رسیدن به سرانه های منطقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در وضع موجود این کاربری سطحی معادل ۲۸۱۵۵۶ مترمربع را دارا می باشد که نسبت به کل روستا ۴/۳۵ درصد را شامل می شود و سرانه اب معادل ۹/۲۹ متر مربع را دارا می باشد. در طرح پیشنهادی با توجه به روند افزایش جمعیت بالغ بر ۳۸۴۵ نفر در سال ۱۴۰۱ این کاربری نیاز به ۷۹۶۶۳ متر مربع توسعه دارد که سطح مسکونی در طرح پیشنهادی به ۳۶۱۱۸۹ متر مربع با سرانه ۹/۹۳ متر مربع خواهدبود که این سطح نسبت به سطح کل روستا ۴۳ درصد می باشد.

کاربری تجاری

سطح تجاری پیشنهادی از ۷۷۰۱ متر مربع به ۷۹۳۴ متر با سرانه ۱/۲ مترمربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است که ۹/۰ درصد از سطح کل زمین های روستا را به خود اختصاص می دهد.

کاربری اداری

در وضع موجود این کاربری دارای ۱۲۲۵ متر مربع وسعت می باشد که در طرح پیشنهادی بدون تغییر لحاظ گردیده است و تنها بخشی از مساحت آن در اثر تعریض کاسته می شود.

کاربری فرهنگی و مذهبی

روستا در وضع موجود دارای سه باب مسجد و یک باب حسینیه و یک باب امام زاده می باشد که در مجموع سطحی برابر با ۴۵۹۷ متر مربع را به خود اختصاص داده اندکه در طرح پیشنهادی این سطح بدون تغییر می باشد.

کاربری ورزشی

این کاربری در وضه موجود دارای ۹۰۰۹ مترم ربع مساحت با سرانه ۹۷/۲ متر مربع می باشد که در طرح پیشنهادب سطحی برابر با ۲۳۰۱۷ متر مربع برای آن لحاظ گردیده است.

کاربی انتظامی

این کاربری در وضع موجود برابر با ۲۶۶۸ متر مربع با سرانه ۹/۰متر مربع به ازای هر نفر می باشد که سطحی معادل ۳۴/۰ درصد از کل روستا را به خود اختصاص داده است در طرح پیشنهادی نیز این کاربری بدون تغییر می باشد و فقط مقداری از مساحت ان در اثر تعریض کاسته شده است.

کاربری فضای سبز

عمومی

در وضع موجود این کاربری برابر با ۱۳۸۱ متر مربع می باشد و در طرح پیشنهادی سطحی معادل ۲۱۶۳۶ متر مربع را دربرمیگیرد که نسبت به سطح کل روستا ۵/۲ درصد را شامل می شود.

پارک کودک

این کاربری در وضع موجود برابر با ۸۸ متر مربع می باشد و در طرح پیشنهادی برابر با ۴۰۷۵ مترمربع می باشد که سرانه آن ۱/۱ متر مربع خواهد بود که نسبت به سطح کل روستا ۵/۰درصد می باشد.

پارک عمومی

کاربری پارک عمومی در وضع موجود سطحی را دارا نمی باشد و در طرح پیشنهادی سطحی معادل ۱۰۳۴۷ متر مربع به آن اختصاص داده شده است که سرانه آن برابر با ۷/۲ می باشد.

کاربری انبار

در وضع موجود کاربری انبار دارای سطحی معادل با ۱۶۱۸ مترمربع می باشد که در طرح پیشنهادی بدون تغییر حفظ گردیده است.

کاربری واحدهای صنعتی و کارگاهی

در وضع موجود کاربری واحدهای صنعتی و کارگاهی دارای سطحی معادل با ۲۷۸۵ مترمربع می باشد که در طرح پیشنهادی بدون تغییر حفظ گردیده است.

کاربری درمانی

این کاربری در روستای خوانسارک شامل خانه بهداشت و مرکز درمانی بهداشتی می باشد که در ضلع شمال غربی روستا و خانه بهداشت روستا پلارت در شرق روستا واقع و مساحتی برابر با ۴۹۰۴ مترمربع را به خود اختصاص داده است و

 

فهرست